شارژ ایرانسل

فال حافظ


دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱

غصه دیر آمدن ها...

کلمات کلیدی :

همیشه خوشحال بوده ام که در سال 1367 به دنیا آمده ام و نه سال های پیش از آن.

و همیشه ناراحت بوده ام که در سال 1367 به دنیا آمده ام و نه سال های پس از آن.

به عبارتی:

همیشه از اینکه دیر به دنیا آمده ام ناراحت بوده ام. و البته این ربطی به 67 هم ندارد، چون  اگر در 97 هم به دنیا می آمدم، باز ناراحت بودم... 

مجله