شارژ ایرانسل

فال حافظ


پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠

تنها مانده ایم؟

کلمات کلیدی :

انسان در مسیر عمر خود مگر چند بار میتواند به دوستانی بر بخورد که از میان آنها همزبانی بیاید؟ همزبانی که همدل باشد. و مگر دوستی، از آن مایه که به رفاقت بینجامد، چند بار میتواند رخ بدهد،‌ در چند مقطع عمر؟ این اتفاق خجستهای است که از هفده تا بیستسالگی میتواند رخ بدهد. و زمان، تاراج زمان مگر مجال تداوم رفاقت را میدهد؟ نه؛ برای شما که گفتم همه آن کسانی را که داشتم کمتر از شمار انگشتان یک دست، زیر چهل سالگی از دست دادم. بله، چنین است. به همین بی تفاوتی زمان می بردشان، می بردشان. تنها، تنها، تنها می مانیم؛ تنها می مانیم، تنها ماندم، تنها مانده بودم.

سلوک. محمود دولت آبادی.

 

زان باده چشیده ام که مستی نکنم

در طور بلند عشق پستی نکنم

هرچند که در جمع شما تنهایم

هارونم و گوساله پرستی نکنم

رضا پارسی پور

 

صفای خاطر و شوقی به هم جوار آمد

که یادم از رخ آن بتگر عیار آمد

در آن خزان بنشسته که مانده ام تنها

به دلبریم از آن پس گل بهار آمد

م.رجبی 

مجله